ชัยคฺวะซียุลลอฮฺ อับบาซ ปราชญ์สะละฟีย์อาวุโส ชาวอินเดีย

หนึ่งในปราชญ์อาวุโส (กิบารอุละมาอ์) ร่วมสมัยที่อาจจะไม่ถูกกล่าวถึงกันมากสักเท่าไหร่หรืออาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันสักเท่าไหร่ก็คือ

อัชชัยคฺ ศ. ดร. อัล-อัลลามะฮฺ อัล-มุฮัดดิษ วะซียุลลอฮฺ อับบาซ (ฮะฟิเซาะฮุลลอฮฺ)

ปัจจุบันท่านมีอายุ 67 ปี ท่านเป็นคนอินเดียโดยกำเนิด

ประวัติโดยละเอียดของท่านเป็นภาษาอังกฤษสามารถโหลดได้ที่ คลิก

ท่านเป็นปราชญ์นักฮะดีษและทำหน้าที่สอนในมัสยิดอัลฮะรอม 5 วันต่อสัปดาห์โดยท่านได้สอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นศาสตรจารย์อาวุโสของภาควิชา “ อัลกิตาบและซุนนะฮฺ” ของคณะดะอฺวะฮฺและอุซูลุดดีน ของมหาวิทยาลัยอุมมุ้ลกุรอ ที่นครมักกะฮฺ

ตำราภาษาอาหรับที่ท่านได้สอนเสร็จสิ้นแล้วในขณะที่ได้สอนอยู่ในมัสยิดฮะรอมมีดังต่อไปนี้:

 1. ฟัตฮุ้ลบารีย์ ชัรฮฺ ซอเฮี๊ยะฮฺ อัลบุคคอรีย์ (ตำราอธิบายฮะดีษในเศาะฮีฮฺ อัลบุคคอรีย์ เขียนโดยท่านอิบนิฮะญัรอัลอัซเกาะลานีย์) ซึ่งท่านชัยคฺวะซียุลลอฮฺ อับบาซ ได้ใช้เวลาสอนอยู่นานถึง 11 ปี
 2. นัยลุ้ลเอาฎอร มิน อันซอร มุนตะกอ อัลอัคบาร ของท่านอิมามอัชเชากานีย์ ซึ่งเป็นตำราอธิบาย มุลตะกอ มินอะฮาดีษ อัลอะห์กาม ของชัยคุลอิสลามอิบนิตัยมียะฮฺ
 3. นุซฮะตุ้ลนะซอร ฟีเตาดีห์ นุคบะติ้ล ฟิกรฺ ซึ่งเป็นตำราอธิบาย นุคบะตุ้ล ฟิกรฺ ฟี มุสเฎาะละห์ อะฮฺลิ้ล อะซาร ซึ่งตำราทั้งสองเล่มนี้เขียนโดยท่านอิบนิฮะญัรอัลอัซเกาะลานีย์
 4. บุลุฆุลมะรอม มินอะดิลละติลอะห์กาม โดยท่านอิบนิฮะญัรอัลอัซเกาะลานีย์
 5. ซะดุ้ลมะอาด ฟี ฮัดยิ คอยริ้ล อิบาด ของท่านอิบนุกอยยิม อัลเญาซียะฮฺ
 6. ตั๊ฎรีบ อัรรอวีย์ ฟี ชัรฮฺ ตั๊กรีบ อันนะวะวีย์ ของท่านอิมามญะลาลุดดีน อัซซุยูฎีย์
 7. อัรเรา อัลมุรบิอฺ ชัรฮฺ ซาดุ้ล มุสตักนิอฺ ของอิมามมันซูร อิบนิ ฮะซัน อัลบุฮูฎีย์ ซึ่งเป็นตำราอธิบายหนังสือซาดุลมุสตักนิอฺ ฟี อิคติฎอร อัลมุกนิอฺ ของอิมาม ชัรฟุดดีน อะบุลนะญา
 8. มุก๊อดดิมะฮฺ อิบนุ อัซเซาะลาห์ ของอิหม่าม อับดุรเราะห์มาน อัชชะฮัรซูรีย์
 9. กิตาบุตเตาฮีด อัลละซีย์ ฮุวะ ฮักกุลลอฮฺ อะลัลอิบาด ของอิมามมุฮัมมัด อิบนิอับดุลวะฮาบ
 10. ชัรห์ อิลัล อัตติรมีซีย์ ของอัลฮาฟิศ ซัยนุดดีน อะบุลฟะรอจ หรือที่รู้จักกันในนาม อิมามอิบนุระญับอัลฮัมบาลีย์
 11. อุมดะตุล อะห์กาม มินกะลาม คอยริลอะนาม ของอิมามตะกียุดดีน อบูมุฮัมมัด อัลมักดีซีย์
 12. อัซซัลซะบีล ฟีมะอฺริฟะติดดะลีล ฮะชิยะฮฺ อะลา ซาดุล มุซตักนิอฺ ของอิมามศอลิฮฺ อิบนิอิบรอฮีม อัลบะลีฮีย์
 13. อัลญามิอฺ อัซซอฮีฮัยนฺ บิฮัซฟิ้ล มะอ๊าด วั๊ตตุรุ๊ก ของอิมามอบูนุอัยมฺ อัลอัซบะฮานีย์

นอกจากนี้ยังมีตำราที่ท่านได้สอนด้วยภาษาอุรดูที่ท่านได้สอนเสร็จสิ้นแล้วในมัสยิดฮะรอมนี้เช่นกันดังต่อไปนี้

 1. ฟัตฮุ้ลมะญีด ชัรฮฺ กิตาบุ้ลเตาฮีด ของอิมาม อับดุรเราะห์มาน อิบนิ ฮะซัน อิบนิ มุฮัมมัด อิบนิ อับดุลว่ะฮาบ
 2. ซุบุลุสสะลาม ชัรฮฺ บุลูฆิ้ลมะรอม มินอะดิ้ลละติ้ล อะห์กาม ของอิมามอิสมาอีลอัซซอนอานีย์
 3. อุศูล อัซซะลาซะฮฺ วะอะดิลละตุฮา ของอิมามมุฮัมหมัด อิบนิอับดุลวะฮาบ อิบนิ สุลัยมาน อัตตะมีมีย์
 4. กัชฟุชชุบุฮาต ของอิมามมุฮัมหมัด อิบนิอับดุล วะฮาบ อิบนิ สุลัยมาน อัตตะมีมีย์
 5. อะกีดะฮฺ อัตเตาฮีด ของชัยคฺศอลิฮฺ อิบนิเฟาซาน อิบนิอับดุ้ลลอฮฺ อัลเฟาซาน
 6. ตัฟซีร อัล-กุรอานิ้ล อะซีม ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อว่า ตัฟซีรอิบนุกะซีร ของอิมามอิบนุกะซีร
 7. มะซาอิ้ล อัลญาฮิลียะฮฺ ของอิมามมุฮัมมัด อิบนิอับดุล วะฮาบ อิบนิ สุลัยมาน อัตตะมีมีย์

โดยตำราที่ท่านชัยคฺวะซียุลลอฮฺ อับบาซกำลังทำการสอนอยู่ในขณะนี้คือ สุนัน อะบีดาวูด ของอิมามอบูดาวูด

นอกจากนี้ท่านชัยคฺยังมีผลงานเขียนต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น

 1. อัฎฎุอะฟาอฺ วัลมัตรูกูน วัลมัจฮูลูน ฟี สุนะนิล นะซาอีย์ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของท่านชัยคฺ
 2. ตะห์กีกหนังสือ ฟะฎออิล อัซซอฮาบะฮฺ ซึ่งเป็นหนังสือท่านอบูอับดุลลอฮฺ อะห์มัด อัชชัยบานีย์ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของท่าน
 3. ตะห์กีกหนังสือ อัลอิลัล ว่ะ มะอฺริฟะตุรริญาล ตามที่ได้ถูกรายงานมาโดยท่านอิมามอะห์มัดอิบนิฮัมบัล
 4. ตะห์กีกหนังสือ อิตติฮาฟ อัลมะฮฺเราะฮฺ บิลฟะวาอิด อัลมุบตะกะเราะฮฺ มินอัตรอฟ อัลอัชเราะฮฺ เล่มที่ 12 ของอิมามอิบนิฮะญัร อัลอัซเกาะลานีย์
 5. อิลมุ อิละลิล ฮะดีษ วะเดารุฮู ฟีฮิฟซิสสุนนะฮฺ อัลนะบะวียะฮฺ
 6. อัตตะอฺรีฟ บิกุตูบ ตะรอญิมิรรุวาต

ส่วนหนึ่งจากอุละมาอ์ท่านได้เคยรับวิชาความรู้ด้วยคือ

 1. ชัยคฺอับดุลอะซีซ อิบนิบาซ
 2. ชัยคฺอับดุลมุห์ซิน อัลอับบาด
 3. ชัยคฺมุฮัมหมัดอะมีน อัชชันกิฎีย์
 4. ชัยคฺฮัมมาด อัลอันซอรีย์ ซึ่งชัยคฺวะซียุ้ลลอฮฺ อับบาซมีความใกล้ชิดเป็นพิเศษ