60 ประการแห่งการใช้เหตุผลที่ผิดพลาด EP.02: ข้อ 11 – 20

โปรดอ่าน ตอนที่ 1: 60 ประการแห่งการใช้เหตุผลที่ผิดพลาด EP.01: ข้อ 1 – 10 ข้อที่ 11 Exploitation of Strong Feelings and Attitudes (manipulation of deep-seated feelings): ใช้ความอ่อนไหวทางอารมณ์  หรือความรู้สึกมาเป็นเหตุผล เพื่อให้เกิดการยอมรับจุดยืนของตน ปฎิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เรามีความรู้สึกอ่อนไหวทางอารมณ์ซึ่งอาจจะทำให้ละเลยที่จะพิจารณาที่หลักฐานและเหตุผล แต่ใช้ความอ่อนไหวทางอารมณ์นั้นมาแทนที่ ซึ่งไม่สามารถใช้พิสูจน์ความจริงได้ หรือไม่สามารถใช้เป็นตัวตัดสินได้ว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรจริงอะไรเท็จ ข้อที่ 12 Use of Flattery (praise replaces evidence): เอาการชมเชย หรือการยกย่อง มาแทนที่การใช้เหตุผลหรือหลักฐาน เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการ เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ อาจจะต้องการให้คนอื่นมาเชื่อเหมือนตนเองหรือ อาจจะต้องการได้ผลประโยชน์ทางวัตถุ ข้อที่ 13 Assigning Guilt by Association (argues that those with […]

ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

30/06/2561

60 ประการแห่งการใช้เหตุผลที่ผิดพลาด EP.01: ข้อ 1 – 10

ข้อที่ 1 Irrelevant or Questionable Authority (citing one who is neither an authority or is biased or is unknown): ยกหลักฐานอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเป็นหลักฐานที่มีแหล่งที่มาที่น่าสงสัย  อาจจะเนื่องจาก ผู้ที่ถูกอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่ถูกอ้างโดยตรง หรือไม่ก็ไม่มีใครรู้จักเขาว่าเป็นใคร หรืออาจจะเป็นผู้ที่มีอคติในเรื่องนั้นๆ ข้อที่ 2 Appeal to Common Opinion (argues that most people accept or reject it): เอาคนส่วนมาก หรือส่วนใหญ่มาเป็นเหตุผล หรือหลักฐาน เพื่อสนับสนุนจุดยืนของตัวเอง ข้อที่ 3 Genetic Fallacy (evaluating something in earlier context and carrying it […]

ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

23/06/2561